Sprekers 2022

Voorzitter

Jet Bussemaker

Jet Bussemaker is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg aan de Universiteit Leiden en het LUMC. Zij is eerder politiek actief geweest. Zo was ze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte II en staatssecretaris op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Balkenende IV. Ook zat zij namens de Partij van de Arbeid (PvdA) in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Over haar politieke ervaringen schreef ze het boek “Ministerie van verbeelding. Idealen en de politieke praktijk (Balans, 2021). Jet is voorzitter van de programmacommissie van de Care Summit.

“De langdurige zorg staat voor grote uitdagingen die raken aan het hart van de verzorgingsstaat. Dat vraagt een andere manier van denken over de zorg, maar ook een andere wijze van sturen, financieren en verantwoorden. De Care Summit biedt een uitgelezen kans daartoe stappen te zetten. Ik lever daaraan als voorzitter graag mijn bijdrage”

Sprekers

Ageeth Ouwehand

Ageeth Ouwehand is werkzaam als bestuurder bij ‘s Heeren Loo, een landelijke organisatie voor mensen met een beperking. Ook is zij lid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. De afgelopen jaren was zij toezichthouder bij verschillende organisaties. Als vrijwilliger maakt zij deel uit van het bestuur van Issoria Hospice & Thuis en daarnaast is zij arbiter van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Ageeth startte haar loopbaan als verpleegkundige en in latere jaren heeft zij rechten gestudeerd. Haar brede werkervaring als professional, leidinggevende, toezichthouder en bestuurder heeft zij opgedaan in de psychiatrie, het ziekenhuis, de gehandicaptenzorg, de ouderen- en thuiszorg, een penitentiaire inrichting en bij een woningbouwvereniging.

Het vervullen van een brugfunctie -en soms zorgen voor een hitteschild- tussen enerzijds de systeemwereld van beleidsmakers, zorgfinanciers en toezichthouders en anderzijds de leefwereld van cliënten, hun netwerk en professionals ziet Ageeth als een van haar belangrijkste taken als bestuurder. Haar streven is de bedoeling van de zorg hoog op de agenda te brengen en te houden. En die bedoeling, gebaseerd op ‘de driehoek’, bestaat uit een goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een duurzame organisatie.

Prof.dr. Bianca Buurman

Bianca Buurman is startte haar loopbaan als verpleegkundige en studeerde daarnaast Verplegingswetenschap. Sinds 2017 is zij hoogleraar acute ouderenzorg aan de Universiteit van Amsterdam. Bianca werkt vanuit de vraag hoe je praktijk, onderwijs, beleid en onderzoek kan combineren om zo tot betere zorg voor kwetsbare ouderen te komen en over de muren van instellingen heen kan kijken. Deze kijk heeft geleid tot talloze vernieuwingen, waardoor steeds meer (ziekenhuis)zorg dichtbij huis geboden kan worden, uitkomsten van zorg verbeteren en professionals met meer plezier en motivatie zorg bieden.

Sinds 2021 is Bianca voorzitter van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, waar de vraag centraal staat hoe verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten vanuit hun vakmanschap de beste zorg kunnen blijven bieden en een aanjager kunnen zijn van vernieuwingen in de zorg.

“Het thema van de Care Summit, omgaan met onzekerheid, is een groot vraagstuk vanuit professioneel perspectief. Juist door dit te verbinden met het vraagstuk wat goede zorg is, wat cliënten nodig hebben en waar grenzen zitten, komen we tot nieuwe oplossingen ”

Bijdrage Care Summit 2022

Bianca Buurman zal ingaan op het vraagstuk voor welke uitdagingen professionals staan in de komende jaren door toenemende schaarste in een vergrijzende samenleving. Het leidt tot steeds hogere vertrekintenties, en morele stress doordat professionals steeds vaker niet de zorg kunnen geven die zij zouden willen geven. Wat vraagt dit in de komende jaren van bestuurders, maar ook van professionals? Hoe kunnen professionals leren omgaan met onzekerheid, ethische dilemma's en schaarste? Gaat flexibilisering ons helpen?

Dr. Erik-Jan Vlieger

Erik-Jan Vlieger is arts en ondernemer. Hij behaalde zijn doctoraal Geneeskunde en zijn doctoraal Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam en hij is aan het AMC gepromoveerd. Erik-Jan begon zijn carrière als fysicus in de radiotherapie en promoveerde daarna in de radiologie. Hij bedankte voor de opleiding tot radioloog en ging als adviseur in de zorg aan de slag bij Plexus. Als managing partner bracht hij Plexus onder bij KPMG. Bij KPMG Plexus gaf hij leiding aan grote veranderingstrajecten en leidde Erik-Jan de zorgpraktijk.

Na zijn tijd bij KPMG Plexus begon Erik-Jan als ondernemer in de zorg. Hij was intensief betrokken bij Incision, een organisatie die toegang verleent aan zorgprofessionals tot gedeelde ervaringen, vaardigheden en expertise). Inmiddels is Erik-Jan Vlieger eigenaar van Alii. Alii biedt oplossingen om de beste wetenschappelijke kennis zo snel mogelijk naar het medisch handelen te brengen. Erik-Jan houdt van de zorg en van de wetenschap. Zijn keuzes in zijn carrière zijn erop gericht om altijd te werken aan de allerbeste zorg voor patiënten.

“Ik ben betrokken bij de Care Summit vanuit de overtuiging dat het toepassen van de beste wetenschappelijke inzichten leidt tot de grootste bijdrage voor patiënten.”

Bijdrage Care Summit 2022

Wat hebben we aan digitalisering? Kunnen we zo meer doen? Kunnen we meer leren?

Francesco Veenstra

Francesco Veenstra is sinds 2021 Rijksbouwmeester en voorzitter van het College van Rijksadviseurs. Samen met de Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis adviseert hij het Rijk over ruimtelijke kwaliteit.

Daarnaast is hij sinds 2017 partner bij Vakwerk architecten in Delft en was van 2007 tot 2017 mede-eigenaar van Mecanoo. was. In deze periode heeft hij aan veel maatschappelijke opdrachten gewerkt zoals de Library of Birmingham, Stadskantoor en stationshal Delft, Kaap Skil op Texel en cultuurcomplex Home in Manchester.

Francesco Veenstra heeft veel ervaring in projecten voor culturele organisaties, hoger onderwijs, commercieel vastgoed en infrastructuur.

“Als Rijksbouwmeester zet ik me in voor leefbare buurten waarin het niet alleen prettig wonen is, maar waar ook ruimte is voor ontmoeting, onderwijs, sport én voor zorg. Gezondheid en sociale kwaliteit zouden beter dan nu moeten worden meegenomen in beleidsafwegingen en ontwerpkeuzes. De potentie van de gebouwde omgeving is veel groter dan we vermoeden!”

Illya Soffer

Illya Soffer is sinds 2014 directeur van Ieder(in). Ze studeerde politicologie en heeft eerder gewerkt als campagnestrateeg en verandermanager voor verschillende overheden en maatschappelijke organisaties. Illya is gedreven door haar professionele en ervaringsdeskundigheid, zij heeft een zoon met een verstandelijke beperking. In haar huidige rol geeft zij stem aan wie niet wordt gehoord, met 250 lidorganisaties behartigt Ieder(in), koepel organisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte, de belangen van 2 miljoen Nederlanders.

“Ik maak me grote zorgen over de manier waarop momenteel gesproken wordt over de toekomst van de (langdurige) zorg. Zolang aanbieders en financiers samen verzinnen hoe het moet met die toekomst, zullen werkelijke doorbraken uitblijven en trekken de meest kwetsbare burgers aan het kortste eind. Ik ben ervan overtuigd dat mensen met een langdurige zorgvraag en hun naasten als geen ander in staat zijn aan te geven wat er anders en beter kan en moet. Geef hen structureel meer stem en plek in al het beleid dat hen aangaat, en verbeter en verduurzaam zo de zorg!”


Bijdrage Care Summit 2022

Illya Soffer (directeur van Ieder(in)), kijkt door de ogen van mensen met een beperking of chronische aandoening naar de begrippen kwaliteit van leven, en kwaliteit van zorg. Wat maakt het toch zo moeilijk om de spreekwoordelijke cliënt werkelijk centraal te stellen in beleid en uitvoering? Hoe doorbreek je de situatie dat met de allerbeste bedoelingen, de bedoeling en de bedoelde van die zorg, volledig uit beeld verdwijnen? En wat te doen wanneer je als bestuurder, manager of professional met pijn in je buik (of erger) niet meer kan doen ‘wat nodig is’? Illya spoort ons aan om in het belang van “de cliënt” – ‘against all odds’ - moedig het Goede te blijven doen!

Prof.dr. Mirella M.N. Minkman

Mirella is voorzitter Raad van Bestuur bij Vilans, de landelijke kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning. Daarnaast is zij bijzonder hoogleraar aan de Tilburg University/TIAS en bekleedt zij de leerstoel 'Innovatie van organisatie en governance van integrale zorg'. Haar expertise is gericht op het organiseren van persoonsgerichte integrale zorg tussen mensen en organisaties in netwerken en (keten)of samenwerkingsverbanden en is gericht op het vraagstuk welke innovatie van governance hiervoor nodig is.

Deze governance omvat leiderschap, toezicht (intern, extern en netwerkgericht toezicht), verantwoording. Ook kennis over samenwerkingsprocessen, de rol van onderliggende waarden, schaal vraagstukken en duurzaamheid van anders organiseren hebben haar aandacht. Daarnaast heeft zij ruime ervaring op het gebied van verandermanagement, implementatie, het ontwikkelen van kennis infrastructuren en grootschalige implementatietrajecten in de zorg.

Zij is voorzitter van de landelijke Innovatie Advies Commissie governance ingesteld door de Boz en lid van de Wetenschappelijke Advies Raad van de NVTZ en de Commissie van Deskundigen van de VGN. Ze is toezichthouder bij Ziekenhuis Rivierenland en RIBW Brabant, en eerder in de ouderenzorg. Haar internationaal werk en netwerk is mede verbonden aan haar bestuursrol bij de International Foundation for Integrated Care en Editorial Board membership van het International Journal for Integrated Care.

“Kennis uitwisselen en elkaar ontmoeten voor verdieping is belangrijk, als ik zie welke opgaven er liggen in de zorg en onze maatschappij. Dat vraagt om verbinding en het uitwerken en uitwisselen van andere aanpakken. De Care Summit is hier een mooie bestuurlijke broedplaats voor, waar ik in de programmacommissie graag aan meewerk”

Bijdrage Care Summit 2022

“Als er grotendeels overeenstemming is welke kant we op moeten, wat maakt dan dat we nog niet zo hard gaan? Vanuit een comfort zeggen wat de ander moet doen, geeft geen beweging. Hoe mobiliseren we ons, gaan we echt het debat aan in de samenleving? En durven we een gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen. Van weten, naar willen, naar doen, is de grote opgave.”

Prof.dr. Monique Kremer

Monique Kremer studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en Social Policy aan de University of Sussex, Verenigd Koninkrijk. Zij is als onderzoeker verbonden geweest aan het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Zij promoveerde op het proefschrift How Welfar States Care: Culture, Gender and Parenting in Europe (Amsterdam University Press 2007).

Van 2004 tot maart 2020 was Monique senior wetenschappelijk medewerker en projectcoördinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Bij de WRR werkte Monique mee aan veel rapporten, met als belangrijkste gemene deler aandacht voor scheidslijnen in de samenleving, o.a. De verzorgingsstaat herwogen (2006). Sinds 2020 is zij voorzitter van de Adviesraad Migratie (ACVZ). In september 2015 is zij aangesteld als bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam. Daar houdt zij zich o.a bezig met ‘alledaagse attentheid’ en onderlinge verbindingen in de superdiverse wijk. Tevens onderzoekt ze bestaans(on)zekerheid in de grote stad.

“Al vele jaren doe ik onderzoek naar de langdurige zorg, liefst door mee te lopen en mensen te bevragen: ouderen maar ook mensen met een verstandelijke beperking. Wat is er nodig om de onderlinge zorg voor elkaar te vergroten, zonder te romantiseren? En hoe kunnen we zorgen dat de professionele zorg verbetert en er is voor iedereen?”

Bijdrage Care Summit 2022

Werk aan meer vertrouwen in de langdurige zorg. Zorgverleners zijn het gezicht van de verzorgingsstaat. Zij, hun organisaties en de overheid moeten inzetten op het overbruggen van sociale afstand. Zodat iedereen, mensen met een hoge en lage opleiding, met of zonder migratieachtergrond, gebruik kan maken van goede zorg.

Lees hier meer:

Rudi Westendorp

Rudi Westendorp is hoogleraar ouderengeneeskunde in Kopenhagen. Hij is in Europa een van de meest geciteerde auteurs over het onderzoek naar veroudering bij de mens.

Rudi Westendorp studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden en specialiseerde zich daar tot internist. Hij promoveerde in Leiden en werd er in 2000 benoemd tot hoogleraar verouderingsonderzoek. Hij was oprichter en directeur van de Leyden Academy on Vitality and Ageing totdat hij in 2015 in hetzelfde onderzoeksgebied een hoogleraarschap aan de Universiteit van Kopenhagen verwierf. Een leerstoel die speciaal voor hem werd gecreëerd.

Rudi Westendorp is lid (geweest) van meerdere (inter-)nationale wetenschappelijke adviesraden op het gebied onderzoek naar veroudering en langdurige zorg voor oude mensen. Tijdens de eerste fase van de coronacrisis in Denemarken in 2020 maakte hij deel uit van de adviesraad die de Deense regering adviseerde over maatregelen tegen de pandemie. Hij verscheen regelmatig in Deense en Nederlandse media om zijn opinie te geven over de overeenkomsten en verschillen in aanpak tussen beide landen.

“Ik wil helpen een beweging op gang te brengen vanuit het bestaande aanbod gestuurde zorgsysteem voor hulpbehoevenden naar een vraaggestuurde wijze van zorgen dat de hulpvraag op passende wijze wordt opgelost.”

Bijdrage Care Summit 2022

Wat kunnen leren we van een internationale vergelijking? ‘Durf los te laten’!
Denemarken vertrouwt dat een professional op het juiste moment het beste doet.
Zij werken in transparantie opdat er een reflecterende en zelfborgende organisatie ontstaat.

Lees hier meer:

Samir Toub

Samir Toub is wethouder in Eindhoven en zet zich in voor de thema’s diversiteit, zorg, jeugd en maatschappelijke ondersteuning. Samir is een geboren en getogen Eindhovenaar. Hij heeft als missie om Eindhoven nog mooier te maken voor iedereen. Een Eindhoven waar iedereen mee kan en mag doen en inwoners zichzelf mogen zijn. Met een rugzak aan ervaring en een positieve drive is hij in juni gestart als wethouder. Na een carrière als wijkcoördinator in Eindhoven, teamleider bij WIJeindhoven en als beleidsadviseur bij het Sociaal Domein van de gemeente werd hij actief in de gemeenteraad als GroenLinks raadslid. Daarnaast werkte hij voor dak- en thuislozen bij stichting Springplank.

“Eindhoven moet een stad zijn waar iedereen kan meedoen. Een inclusieve stad vraagt daarom ook om een inclusieve aanpak op alle gebieden. Ik geloof dat we veel meer kunnen bereiken door samen met de stad beleid te maken en uit te voeren. Oprecht luisteren naar de Eindhovenaar en de verbinding maken, dat brengt ons samen verder.”